Rk  
1 J Sparks UC Santa Cruz 10 6 182 27 31 58 25 1 11 10 1.1 12 12
1 K Stephenson UC Santa Cruz 10 9 256 25 58 83 37 3 18 20 0.9 11 12
3 A Martin New Rochelle 11 10 299 36 72 108 25 2 13 36 0.4 13 10
3 K Murphy UC Santa Cruz 8 6 197 22 51 73 20 1 18 30 0.6 19 10
5 J Brown-Thomas Trinity (D.C.) 5 5 162 5 27 32 13 1 7 60 0.1 9 6
5 A Kowack UC Santa Cruz 10 7 267 12 19 31 26 0 6 20 0.3 13 6
7 K Johnson Maranatha Baptist 5 5 184 17 30 47 13 1 11 21 0.5 8 5
7 K Mauldin UC Santa Cruz 10 2 110 8 11 19 15 0 1 8 0.1 10 5
9 R Kennedy New Rochelle 11 6 197 30 34 64 22 0 2 17 0.1 6 4
10 D Brice New Rochelle 9 9 242 4 22 26 14 0 25 32 0.8 19 3
10 A King Trinity (D.C.) 8 6 301 4 33 37 21 0 11 50 0.2 7 3
12 M Brauer UC Santa Cruz 10 6 240 6 15 21 25 2 37 33 1.1 6 2
12 M Keller Trinity (D.C.) 4 3 131 4 8 12 4 0 1 17 0.1 0 2
12 V Olvera New Rochelle 11 1 136 13 22 35 17 0 7 16 0.4 4 2
12 S Perera UC Santa Cruz 10 - 109 10 17 27 9 0 1 5 0.2 4 2
16 M Alldredge Maranatha Baptist 5 5 127 0 8 8 12 1 8 7 1.1 2 1
16 C Almonte New Rochelle 8 - 33 5 3 8 3 0 0 1 0.0 1 1
16 K Johnson Maranatha Baptist 5 5 137 10 33 43 15 1 7 20 0.3 7 1
16 J Martinez New Rochelle 11 2 187 5 19 24 19 1 25 32 0.8 12 1
16 C Morrison Maranatha Baptist 5 5 182 9 13 22 10 - 24 18 1.3 5 1
16 M Perez New Rochelle 11 2 194 7 14 21 20 0 9 15 0.6 14 1
16 B Roache Trinity (D.C.) 5 5 165 15 32 47 13 1 1 29 0.0 2 1
16 R Torres Maranatha Baptist 5 1 74 0 7 7 5 - 6 3 2.0 3 1
16 K Villegas New Rochelle 11 8 213 15 31 46 32 2 4 16 0.3 5 1
16 N VonHendricks Trinity (D.C.) 8 6 255 2 8 10 10 0 6 29 0.2 3 1
26 A Alvarez UC Santa Cruz 9 - 40 1 4 5 7 0 0 3 0.0 1 0
26 T Bosnyak Maranatha Baptist 2 - 2 0 1 1 0 - 0 0 - 0 0
26 C Catina UC Santa Cruz 10 9 258 1 23 24 17 1 24 20 1.2 14 0
26 N Dingle New Rochelle 7 - 23 1 2 3 2 0 0 4 0.0 3 0
26 A Fields New Rochelle 11 10 295 14 17 31 25 0 22 25 0.9 6 0
26 Z Franklin New Rochelle 11 - 65 4 7 11 4 0 1 6 0.2 3 0
26 C Hansel Maranatha Baptist 4 1 81 4 8 12 8 - 1 8 0.1 2 0
26 H Hendricks Maranatha Baptist 2 - 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0
26 S Henson UC Santa Cruz 10 5 246 6 12 18 23 0 12 12 1.0 8 0
26 J Keys Trinity (D.C.) 2 1 4 1 0 1 0 - 0 1 0.0 0 0
26 A Knight New Rochelle 11 1 114 11 9 20 9 0 2 7 0.3 2 0
26 E Mitchell UC Santa Cruz 5 - 77 9 6 15 8 - 9 5 1.8 9 0
26 E Morales Trinity (D.C.) 1 - 0 1 0 1 0 - 0 0 - 0 0
26 A Nerat Maranatha Baptist 5 3 89 1 7 8 2 - 2 7 0.3 2 0
26 S Powell UC Santa Cruz 3 - 6 1 1 2 3 0 2 0 - 0 0
26 R Prieto Trinity (D.C.) 7 6 167 7 14 21 15 0 2 16 0.1 1 0
26 K Rodriguez New Rochelle 11 - 90 4 3 7 13 0 1 11 0.1 5 0
26 J Schlagel Maranatha Baptist 3 - 44 0 3 3 1 - 5 5 1.0 0 0
26 G Starr Maranatha Baptist 4 - 16 1 3 4 2 - 0 2 0.0 0 0
26 H Thomas Trinity (D.C.) 8 5 247 6 18 24 5 0 3 17 0.2 5 0
26 B Ulloa UC Santa Cruz 2 - 10 1 1 2 1 - 0 2 0.0 0 0
26 D Vargas Trinity (D.C.) 7 3 167 6 12 18 17 1 1 7 0.1 6 0
26 J Watts New Rochelle 11 1 112 7 10 17 12 0 7 28 0.3 3 0
26 T Wright Maranatha Baptist 5 - 66 2 8 10 2 - 4 5 0.8 5 0